Ve dnech 22. – 23. července 2015 na 10. schůzi pléna senátoři:

 • projednali a vzali na vědomí Výroční zprávu Ústavu pro studium totalitních režimů, Výroční zprávu Úřadu pro ochranu osobních údajů a Výroční zprávu Českého telekomunikačního úřadu;
 • vrátili k dopracování návrh senátního návrhu zákona o státním podniku;
 • zamítli dva návrhy senátních návrhů – novelu zákona o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a novelu zákona o České televizi;
 • odročili další projednávání senátního návrhu zákona – zákoníku práce;
 • schválili návrh Senátu na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání;
 • nominovali paní Ivanu Janů do funkce předsedkyně Úřadu pro ochranu osobních údajů;
 • seznámili se s výsledky jednání Evropské Rady a Národním programem reforem pro rok 2015;
 • schválili novelu zákona o veřejném zdravotním pojištění;
 • dali souhlas k ratifikaci šesti mezinárodních smluv, např. Dohody o Visegrádském patentovém institutu či Úmluvy Rady Evropy o ochraně dětí proti sexuálnímu vykořisťování a pohlavnímu zneužívání;
 • schválili zákon o pyrotechnice;
 • schválili zákon o těžbě nerostných zdrojů z mořského dna;
 • schválili zákon o regulaci reklamy;
 • schválili zákon o zaměstnanosti, zákoník práce a zákon o přestupcích;
 • přijali doporučení VEU k Návrhu nařízení EP a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1829/2003, pokud jde o možnost členských států omezit či zakázat používání geneticky modifikovaných potravin a krmiv na svém území.